Dorpsfonds Nieuws

okt26

Oprichting Stichting Dorpsfonds gemeente Haren

Dorpsfonds-Haren-statuten

Heden, zes en twintig oktober tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr Gerhard Bossinade, notaris te Haren:

 • Karel Jan Alsem; voorzitter
 • Jack Lourens; penningmeester
 • Gaby Poell; secretaris

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen.

Artikel 1: naam en zetel

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dorpsfonds gemeente Haren.
 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Haren.

Artikel 2: doel

 1. De stichting heeft ten doel: het (doen) verlenen van steun aan initiatieven binnen de gemeente Haren op het gebied van leefbaarheid en welzijn, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • het toekennen van (financiële) bijdragen;
  • het (doen) ontwikkelen van initiatieven die de leefbaarheid bevorderen en saamhorigheid verhogen;
  • en voorts het verrichten van hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

 

Deel bericht: