Aanmelden initiatief

Leuk als u een plan heeft! Voor de criteria van mogelijke subsidieverlening: zie elders op deze pagina. Onderdelen van de aanvraag zijn in elk geval: een plan van aanpak en/of een projectplan en de begroting en het dekkingsplan. Een initiatiefnemer is iedere organisatie die een rechtspersoonlijkheid bezit en collectieve doelen nastreeft, en die een gemeentebreed evenement organiseert. Als u particulier bent, zult u dus steun moeten vinden bij een organisatie in bijvoorbeeld sport, welzijn, cultuur of wetenschap in Haren.

Voor het opstellen van uw subsidieaanvraag download hier het subsidie-aanvraagformulier. Voor het aanmelden van uw initiatief vult u onderstaand formulier in en voegt u uw aanvraagformulier toe als uploadbestand.

Naam organisatie

Adres

Postcode Plaats

Website

Uw naam

Telefoon

Uw e-mail

Naam evenement

Voeg het door u ingevulde aanvraagformulier toe

ONDERTEKENING EN AKKOORD
Het bestuur, dan wel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben genomen van de Subsidiewijzer Dorpsfonds Haren op basis waarvan betreffende subsidie wordt aangevraagd en verklaart deze subsidieaanvraag juist en volledig te hebben ingevuld

Vul verzendcode in