Aanmelden initiatief

Leuk als u een plan heeft! Voor de criteria van mogelijke subsidieverlening: zie elders op deze pagina. Onderdelen van de aanvraag zijn in elk geval: een plan van aanpak en/of een projectplan en de begroting en het dekkingsplan. Een initiatiefnemer is iedere organisatie die een rechtspersoonlijkheid bezit en collectieve doelen nastreeft, en die een gemeentebreed evenement organiseert. Als u particulier bent, zult u dus steun moeten vinden bij een organisatie in bijvoorbeeld sport, welzijn, cultuur of wetenschap in Haren.

Voor het opstellen van uw subsidieaanvraag download hier het subsidie-aanvraagformulier. Voor het aanmelden van uw initiatief vult u onderstaand formulier in en voegt u uw aanvraagformulier toe als uploadbestand.

  Naam organisatie

  Adres

  Postcode Plaats

  Website

  Uw naam

  Telefoon

  Uw e-mail

  Naam evenement

  Voeg het door u ingevulde aanvraagformulier toe

  ONDERTEKENING EN AKKOORD
  Het bestuur, dan wel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben genomen van de Subsidiewijzer Dorpsfonds Haren op basis waarvan betreffende subsidie wordt aangevraagd en verklaart deze subsidieaanvraag juist en volledig te hebben ingevuld